• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Gwarancja dostępu do sądu w sprawie opartej na przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

dr Ireneusz Wolwiak
(inne teksty tego autora)

12 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 431; dalej jako: ŻandarWojskU.

13 Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 45.

14 Zob. w tym przedmiocie, zob. K. Markiewicz, I. Wolwiak, op. cit., s. 527.

15 Wyrok TK z 15.10.2002 r., SK 6/02, OTK Nr 5/2002, poz. 65.

16 Ibidem.

17 M. Zubik, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, PS Nr 3/2005, s. 10; M. Kłopocka, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału konstytucyjnego, AUWr, No 3017, Przegląd Prawa i Administracji t. LXXVI, pod red. B. Banaszaka, Wrocław 2007, s. 65–66; P. Grzegorczyk, K. Weitz [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz Art. 1–86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016, s. 1097.

18 Warto będzie tutaj także przytoczyć, zachowujący nadal swoją aktualność, wyrok TK z 24.2.2003 r. (K 28/02, Legalis), że na konstytucyjne prawo do sądu składa się w szczególności: 1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem – organem o określonej charakterystyce (niezależnym, bezstronnym i niezawisłym); 2) prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności; 3) prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd.

19 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ogólna charakterystyka), PiP Nr 11–12/1997 s. 102–104; M. Kłopocka, Prawo…, op. cit., s. 72.

20 A. Torbus, W sprawie braku obowiązku uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej w kontekście prawa do sądu, PS Nr 1/2007, s. 51; Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo… op. cit., s. 89.

21 A. Torbus, W sprawie…, op. cit., s. 51; M. Kłopocka, Prawo…, op. cit., s. 72–73.

22 M. Kłopocka, ibidem.

23 Ibidem, s. 73.

24 W. Broniewicz, I. Kunicki, A. Marciniak, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, s. 71.

25 T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy, s. 101; A. Góra-Błaszczykowska [w:] T. Wiśniewski (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego Postępowanie procesowe przed Sądem Pierwszej Instancji, Tom II, cz. 2, Warszawa 2016, s. 560. Zob. więcej w tym przedmiocie – K. Markiewicz, Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 2013, s. 95–106.

26 K. Weitz [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego Komentarz, Tom I, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016, art. 131, Nb. 11.

27 Ibidem.

Strona 10 z 10« Pierwsza...678910