• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

II Kongres Prawników Polskich 1.6.2019 r. w Poznaniu

Antidotum na to jest ponowne oddzielenie funkcji prokuratora generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości – z likwidacją wszelkich związków tego prokuratora z władzą wykonawczą, co jednak miało miejsce pod rządami ustawy obowiązującej do 4.3.2016 r. W ślad za tym powinny pójść rozwiązania dające prokuratorowi generalnemu dość silną władzę i silną pozycję ustrojową.

Zaakcentował, że przez ostatnie 20 lat, kiedy prokuratura nie znalazła się w Konstytucji RP z 1997 r., zabrakło dyskusji o tym, jaką rolę w państwie polskim ma pełnić prokuratura, jakie ma mieć zadania, jaki powinniśmy przyjąć model ustrojowy. Obecnie rola prokuratora, który w mediach często nazywany jest śledczym, sprowadza się do tego, że poprawia błędy funkcjonariuszy policji czy innych organów prowadzących postępowanie.

Idea, którą przedstawił w imieniu Stowarzyszenia, dotyczy nowego modelu prokuratury. Jest to model, który wynika wprost z pewnych zapisów przyjętych przez ciała europejskie; odwołał się do wspólnej opinii Europejskich Rad Konsultacyjnych Sędziów i Prokuratorów, zw. deklaracją z Bordeaux, gdzie w sposób jasny stwierdzono, że w interesie społeczeństwa jest zagwarantowanie praworządności poprzez uczciwy, bezstronny, sprawiedliwy i skuteczny wymiar sprawiedliwości, gdzie na wszystkich etapach postępowania prawa i wolności jednostki są zagwarantowane oraz chroniony jest porządek publiczny. Zadeklarował, że do tego rozwiązania jako Stowarzyszenie dążą.

W dalszej części wystąpienia podkreślił, że udział prokuratora w wymiarze sprawiedliwości coraz bardziej się zmniejsza, jest obecnie znikomy, co wynika z rozwiązań ustawowych. Efekt jednak jest taki, że według badań z 2018 r., z udziałem prokuratora odbywa się 30% spraw.

Kolejnym postulatem Stowarzyszenia jest przyjęcie modelu sądowego jako modelu funkcjonowania prokuratury z pewnymi elementami śledczymi; prokurator powinien stać się elementem wymiaru sprawiedliwości. Dostrzegł konieczność napisania nowej ustawy o prokuraturze. Analiza wszystkich poprzednich ustaw prowadzi bowiem do wniosku, że od wielu lat powielana jest procedura sięgająca do wzorców z lat 50., a przynajmniej do 1986 r. Nawet obecna ustawa zawiera ok. 90% przepisów, które już poprzednio obowiązywały, z tymi zmianami, które są korzystne dla opcji rządzącej.

Na koniec podkreślił, że prokuratura nie może być orężem walki politycznej żadnej opcji, musi być organem, który będzie stosował przepisy prawa, stał i bronił obywateli podobnie jak sądy.

Prof. Krystian Markiewicz, prezes SSP „Iustitia” wypowiedział się o konieczności zmian w prawie. Podkreślił, że zmiany muszą być całościowe, co próbuje zrobić Społeczna Komisja Kodyfikacyjna. Podał założenia zmian:
1)   sąd musi być sprawny, ale również niezależny;
2)   cała regulacja musi być zgodna z Konstytucją RP i uwzględnić w możliwie szerokim stopniu udział czynnika społecznego, ale w sposób mądry;
3)   organizacja i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa: sędziowie (nie politycy) powinni wybierać sędziów do KRS w wyborach powszechnych spośród jawnie zgłoszonych kandydatów. Konsekwencją byłoby poszerzenie funkcji KRS, wśród których byłby nie tylko konstytucyjny obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ale też zarządzanie efektywnością sądownictwa, gospodarką. Konieczne jest również przesunięcie nadzoru administracyjnego nad sądami, odcięcie od KRS ministra sprawiedliwości i polityków. KRS musi mieć szeroką legitymację, co zapewni powołanie przy niej Rady Społecznej złożonej z przedstawicieli zawodów prawniczych i organizacji pozarządowych; ten organ będzie mógł odpowiadać za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości przy jednoczesnej kooperacji z samorządem sędziowskim, który został całkowicie zmarginalizowany, gdzie organ zwany KRS nawet nie czeka na opinie o kandydatach, sam sobie powołuje sędziów, jakich chce wraz z prezydentem. Celem jest doprowadzenie do tego, by organy samorządu sędziowskiego miały coś do powiedzenia, przywrócenie organów samorządu sędziowskiego na szczeblu krajowym;
4)   potrzeba dyskusji nad wprowadzeniem jednolitego statusu sędziego (sędzia sądu powszechnego w sądzie rejonowym, okręgowym i apelacyjnym), przy zachowaniu ­dotychczasowej struktury sądownictwa powszechnego;
5)   odnosząc się do odpowiedzialności dyscyplinarnej, konieczna jest likwidacja spec-izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym i powrót do sprawdzonego systemu (sąd apelacyjny jako sąd I instancji, Sąd Najwyższy jako sąd odwoławczy). Postępowanie to powinno być jawne i transparentne; sędzia, prokurator i adwokat mają prawo do sądu jak każdy obywatel. Potrzeba wzmocnienia statusu osoby pokrzywdzonej. Podkreślił, iż sędziowie chcą funkcjonować razem ze społeczeństwem.

Podsumowaniem panelu jest Deklaracja praworządności:
1)   wybór sędziów do KRS przez sędziów w wyborach powszechnych, a nie przez polityków;
2)   samozarządzanie sędziów wraz z KRS zamiast nadzoru Ministra Sprawiedliwości–Prokuratora Generalnego;
3)   poszerzenie możliwości udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości;
4)   jawne i rzetelne sądowe postępowania dyscyplinarne dla sędziów i prokuratorów zamiast upolitycznionego i inkwizycyjnego postępowania przed spec-sądami;
5)   rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jako warunek odpolitycznienia prokuratury;
6)   ograniczenie funkcji śledczych zasadniczym elementem zapewnienia rzetelnego udziału prokuratora w wymiarze sprawiedliwości.

Red. Ewa Ivanowa, zamykając panel, powiedziała: Z wykładni prawa uczynili państwo sztukę. Od tego, jak sędziowie interpretują prawo, zależy ich niezawisłość i wolność obywateli.

Monika Ciemięga
Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

Strona 7 z 11« Pierwsza...56789...Ostatnia »