IUSTITIA 3(5)/2011

Temat numeru

  • Dlaczego kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?
  • Krystian Markiewicz
  • Wydawałoby się, że truizmem jest stwierdzenie, że w  Polsce istnieje trójpodział władzy. Zasada ta jest wyrażona w  art.  10 Konstytucji. Z  unormowania tego wynika, że władza sądownicza przynajmniej formalnie jest równorzędna z  władzą ustawodawczą i  wykonawczą. Konstytucja stanowi również, że sądy i  trybunały są władzą odrębną i  niezależną (art. 173 Konstytucji). czytaj dalej
  • Rola Sądu Najwyższego w systemie sądów powszechnych
  • Tadeusz Ereciński
  • Konstytucja z 1997 r. przyjęła trójpodział władz oraz zasadę równoważenia się władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz przewidziała konieczność ich współdziałania. Teoretycznie żaden z organów państwa, należący do jednej z trzech władz, nie jest organem zwierzchnim wobec organu innej władzy. Każda władza ma wyznaczony przez Konstytucję zakres swych kompetencji, a kompetencje zakreślono tak, że trzy władze wzajemnie powinny się kontrolować. Konstytucjonaliści mówią także o wymaganiu równowagi, które sprowadza się do zakazu jednostronnego uzależnienia jednej władzy od drugiej. czytaj dalej
  • Kwestia zasadności odrębnej regulacji ustroju sądów administracyjnych w Polsce
  • Andrzej Skoczylas
  • Wydawałoby się, że truizmem jest stwierdzenie, że w Polsce istnieje trójpodział władzy. Zasada ta jest wyrażona w art. 10 Konstytucji. Z unormowania tego wynika, że władza sądownicza przynajmniej formalnie jest równorzędna z władzą ustawodawczą i wykonawczą. Konstytucja stanowi również, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną (art. 173 Konstytucji). czytaj dalej