• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

Pozycja ustrojowa, kompetencje i skład Krajowej Rady Sądownictwa

Katarzyna Zawiślak
(inne teksty tego autora)

35 Przyjętym przez Komitet Ministrów w dniu 13.10.1994 r. na 516 posiedzeniu zastępców ministrów; dostępne na: www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/ue…/ue_niezawislosc.doc.

36 Zob. J. Thomas, op.cit., s. 37.

37 P. Tuleja, Konstytucyjny status…, op.cit., s. 80–81.

38 Zob. też M. Safjan, op.cit., s. 19–21.

39 Zob. P. Mikuli, op.cit., s. 112–114, 123.

40 TK dopuszczał jednak taką możliwość, m.in. w wyroku z 18.7.2007 r. (zob. przyp. 14) i z 19.11.2009 r. (K 62/07, Dz.U. Nr 202, poz. 1567).

41 Zob. P. Tuleja, Konstytucyjny status…, op.cit., s. 80–81; wyrok TK z 28.11.2008 r., K 39/07, MoP Nr 24/2007, s. 1338.

42 Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.; dalej jako: KRSU.

43 Zob. wyrok TK z 24.6.1998 r., K 3/98, Legalis.

44 Zob. J. Thomas, op.cit., s. 37.

45 Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.

46 W toku dyskusji w czasie L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Gdyni w dniach 24–26.4.2008 r. K. Complak (Głos w dyskusji [w:] Materiały Jubileuszowego…, op.cit., s. 244–245) zwrócił uwagę, że w Stanach Zjednoczonych toczą się procesy przeciwko douczaniu, bo sędziowie uważają, że łamie się w ten sposób ich niezawisłość, zaś J. Filip wskazał, że czeski Sąd Konstytucyjny unieważnił przepisy o obowiązkowym szkoleniu sędziów, jako naruszające ich niezawisłość; por. A. Rzepliński [w:] op.cit., s. 248 i 257.

47 Zob. J. Thomas, op.cit., s. 37.

48 Dz.U. Nr 26, poz. 157 ze zm.; dalej jako: KSSiPU.

49 Zob. J. Thomas, op.cit., s. 38.

50 Ibidem.

51 Ibidem.

52 Uchwała Stowarzyszenia Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności (Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes – MEDEL) z 3.3.2012 r., Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego, pod red. Ł. Piebiaka, Warszawa 2012, s. 181 i n.

53 P. Sarnecki (Krajowa Rada Sądownictwa…, op.cit., s. 202) zwraca uwagę na brak w składzie KRS Prezesa TK, uznając nieobecność przedstawiciela tego segmentu władzy sądowniczej za niewytłumaczalną. Z kolei L. Garlicki (op.cit.) takie rozwiązanie uważa za słuszne, bo kompetencje KRS wiążą się wyłącznie z sądowym segmentem władzy sądowniczej, a ponadto z uwagi na autonomię trybunałów nie byłoby wskazane wiązanie go z organem tego typu.

54 Zob. L. Garlicki, op.cit.

55 Zob. P. Mikuli, op.cit., s. 131.

56 Zob. L. Garlicki, op.cit.; por. W. Hermeliński, op.cit.

57 K 25/07, zob. przyp. 14.

58 Zob. W. Hermeliński, op.cit.

59 Jak podkreślił L. Garlicki (op.cit.), brzmienie art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji uzasadnia odrębne przeprowadzanie wyborów w ramach każdej z czterech z kategorii wymienionych w tym artykule.

60 M. Nawacki, Słów kilka o zasadzie wybieralności sędziów do KRS, Rzeczp. z 16.3.2010 r.

61 B. Kostyk, Kasty sędziowskie i majstersztyk wyborczy, „Prawo Europejskie w Praktyce” Nr 7–8/2011, s. 9–12.

62 Por. wyrok TK z 16.4.2008 r., zob. przyp. 5.

63 Na taką możliwość wskazał L. Garlicki (op.cit., komentarz do art. 187, s. 5), który stwierdził, że Konstytucja nie przesądza sposobu zorganizowania postępowania wyborczego członków Rady i możliwe jest nawiązanie do typowych procedur wyborczych, opartych na zasadach powszechności, równości i bezpośredniości.

64 Zob. P. Mikuli, op.cit., s. 112–130 oraz https://e-justice.europa.eu/home.do.

65 J. Thomas, op.cit., s. 39.

66 P. Sarnecki, Krajowa Rada Sądownictwa…, op.cit., s. 203.

67 K 25/07, zob. przyp. 13.

68 Polemikę z argumentami zaprezentowanymi przez TK podjął W. Hermeliński w zdaniu odrębnym do tego wyroku (zob. przyp. 14). Rozstrzygnięcie to skrytykował także P. Sarnecki (Krajowa Rada Sądownictwa…, op.cit., s. 202–203) stwierdzając, że wykluczenie członków KRS z grona osób, spośród których mogą być powoływani prezesi i wiceprezesi sądów, a więc osoby bezpośrednio zawiadujące administracją sądową – a zatem wykluczenie „nadzorujących” od ubiegania się o stanowiska w kręgu „nadzorowanych” oraz, co za tym by chyba podążało, łączenie tych funkcji w jednej osobie – ocenić należałoby jako pożądane; zob też M. Masternak-Kubiak, Głos w dyskusji [w:] Materiały Jubileuszowego…, op.cit., s. 253.

69 Informacja dotyczy sędziów – członków Rady wybranych w okresie ostatnich 20 lat. Dane dostępne na: www.krs.pl (sprawdzono: 14.4.2012 r.).

[/hidepost]

Strona 9 z 9« Pierwsza...56789