• Varia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Szacunki a dylematy ekonomiczne w rachunkowości

Zbigniew Luty
(inne teksty tego autora)

Tabela 1. Obszary szacowania wartości w rachunkowości

Ilość słów
z rdzeniem „szac-„
Obszar, którego szacunek dotyczy
1 2 3
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4„Utrata wartości aktywów” 44 – Aktualizacja aktywów– odwrócenie aktualizacji aktywów– porównywanie trafności szacunków ubiegłych lat z zaistniałą rzeczywistością– uwzględnianie uzyskanej powyżej trafności w korekcie szacunków pierzących

– powiązanie szacunków z planowaną działalnością

– szacowanie wartości odzyskiwalnej

– metodologia szacowania, algorytmy obliczeniowe, inżynieria finansowa

1 2 3
Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” 26 – szacowanie przyszłych strat– szacowanie przyszłych zobowiązań– szacowanie przyszłych świadczeń na rzecz pracowników– aktuarialne przeszacowanie świadczeń

– szacowanie ilości, ceny nabycia, ceny usług niefakturowanych

– oszacowanie kwoty wykonania obowiązku


oszacowanie przyszłych, niezbędnych kosztów do uzyskania korzyści ekonomicznych

– szacowanie wartości rezerw


szacowanie z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zaistnienia zobowiązania (kosztu, straty)

– szacowanie zmian wartości pieniądza w czasie

– szacowanie finansowych skutków zobowiązań warunkowych

– metodologia szacowania, algorytmy obliczeniowe, inżynieria finansowa

Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” 52 – podejście prospektywne do ujawnianych danych– szacowanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym– istotne szacunki bez wskazania sposobu ustalania poziomu istotności– weryfikacja bieżących szacunków na skutek uzyskania nowych informacji

– brak weryfikacji uprzednich szacunków

– metodyka szacowania określona w polityce rachunkowości

Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” 13 – omawianie danych szacunkowych w sprawozdaniu finansowym– przedstawienie osądów i szacunków uznania braku kontynuacji działania
Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” 12
szacowanie zdarzeń występujących po dniu bilansowym, które mają wpływ na przychody– szacowanie przychodów przyszłych okresów
Ustawa o rachunkowości 47 – zmiana polityki bilansowej – szacowane skutki– przeszacowanie aktywów– ewidencja skutków przeszacowania i oszacowania– bilansowe oszacowanie wartości instrumentów finansowych

– ustalania kosztów i przychodów w celu obliczenia wyniku finansowego

– klasyfikacji posiadanych instrumentów kapitałowych


wyceny składników majątkowych zarówno w trakcie roku obrachunkowego, jak i na dzień bilansowy

– odpisów aktualizujących wartość składników aktywów


wszelkich rezerw, które oznaczają prawdopodobne przyszłe zobowiązania lub koszty

– ustalanej ceny przejęcia w transakcjach połączeń jednostek gospodarczych

Źródło: opracowanie własne.

Strona 2 z 712345...Ostatnia »