• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Forum Konsumenckie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

—————————–

* Autorka jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

** Autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu.

1 Tekst został opracowany w oparciu o wystąpienie sędzi Anny Wypych-Knieć na Kongresie Praw Obywatelskich zorganizowanym w dniach ­13–14.12.2019 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przy czym wystąpienie zostało przygotowane przez sędziów Annę Wypych-Knieć i Macieja Plaskacza. Wskazani sędziowie są członkami Zespołu ds. Prawa Cywilnego SSP „Iustitia”, zaangażowanymi w działalność Forum Konsumenckiego RPO.

2 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1062.

3 Dz.U. poz. 848.

4 W tym miejscu należy wyrazić głęboki żal z powodu zmarnowania doskonałej okazji do opracowania wzorów komunikatywnych pouczeń w postępowaniach toczących się na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego. Zadanie to zostało powierzone Ministrowi Sprawiedliwości w art. 5 § 2 i 3 KPC w brzmieniu nadanym ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Z doniesień prasowych wynikało, że Ministerstwo Sprawiedliwości planowało współpracę z jednostkami naukowymi zajmującymi się dostosowaniem języków fachowych do aparatu pojęciowego przeciętnego Polaka (https://prawo.pl/prawnicy-sady/reforma-procedury-cywilnej-be­da-wzory-pouczen-dla-stron,467188.html), co dawało nadzieję na uzyskanie przez sądy komunikatywnych i profesjonalnie opracowanych pouczeń, uwzględniających aktualny dorobek językoznawców. Zadanie to nie zostało jednak wykonane, a w art. 71 ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.) ustawodawca zwolnił z niego Ministra Sprawiedliwości, uchylając m.in. art. 5 § 2 i 3 KPC. W rezultacie ciężar opracowania pouczeń spoczywa – jak dotychczas – na sądach.

5 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 365.

Strona 26 z 28« Pierwsza...1020...2425262728