• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Forum Konsumenckie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

—————————–

1 Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.

2 Dyrektywa Rady 87/102/EWG z 22.12.1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego (Dz.U. z 1987 r. L 42, s. 48).

—————————–

1 ECLI:EU:C:2019:930.

2 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.Urz. L 95 z 21.4.1993 r., s. 29–34).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.4.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. L 133 z 22.5.2008 r., s. 66–92).

4 Uwagi w tym punkcie pomijają problem dopuszczalności posługiwania się w obrocie konsumenckim wekslem własnym in blanco jako sposobem zabezpieczenia roszczeń. Jak wyjaśnił TSUE, kwestia ta leży poza zakresem objętym bezpośrednio zakresem prawa UE (por. niżej pkt IV.1.).

5 Dz.U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282 ze zm.

Strona 28 z 28« Pierwsza...1020...2425262728